Klauzule informacyjne RODO - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Klauzule informacyjne RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018 r.
Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów.
Poniżej przekazujemy klientom PUP klauzule informacyjne:

Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679"
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10, 59-700 Bolesławiec.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w oparciu o oprogramowanie SYRIUSZ. Konsekwencją takiego przetwarzania może być określenie form pomocy osobie bezrobotnej. Odmowa profilowania wiąże się z utratą statusu osoby bezrobotnej na podstawie art. 33  ust. 4 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pup.boleslawiec.pl, tel. 75 7326601 wew. 119.

Dla pracodawców i innych instytucji

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679"
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10, 59-700 Bolesławiec.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c rozporządzenia 2016/679.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pup.boleslawiec.pl, tel. 75 7326601 wew. 119.

Dla poręczycieli

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679"
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10, 59-700 Bolesławiec.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pup.boleslawiec.pl, tel. 75 7326601 wew. 119.

Dla cudzoziemców

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679"
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10, 59-700 Bolesławiec.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od pracodawcy składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiedni konsulat.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem –ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach – jest obligatoryjne.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pup.boleslawiec.pl, tel. 75 7326601 wew. 119.

Dla pracowników

Informacja dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10, 59-700 Bolesławiec.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowy np. na szkole pracowników. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w zakresie koniecznym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy. W pozostałym zakresie dane osobowe przechowuje się przez okres konieczny do ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach podatkowych i rachunkowych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 5. Pracownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Pracownik, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne oraz konieczne do zawarcia umowy o pracę lub gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pup.boleslawiec.pl,
tel. 75 7326601 wew. 119.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę